08 Jun 22

Recyklace, náš silný závazek v novém světě plateb

Text

Recyklace je jedním z nejlepších způsobů, jak pozitivně ovlivnit svět, ve kterém žijeme. V dnešní společnosti plýtvání, kde jsou elektronické přístroje rychle nahrazovány novými a atraktivnějšími produkty, je to ještě důležitější.

Jako lídr v oblasti platebních služeb a celosvětový výrobce elektronických produktů hraje Ingenico klíčovou roli při kontrole dopadu platebního řetězce na životní prostředí.

green-foot-terminal
Text

Správná likvidace zařízení po skončení životnosti je samozřejmě nezbytná, ale je také důležitá, protože tyto nechtěné předměty obsahují mnoho cenných a recyklovatelných materiálů, jako je měď, zlato, stříbro, plasty a železné kovy, které lze použít k výrobě nových produktů. Recyklace materiálů z elektronického odpadu omezuje potřebu těžit nové suroviny. Šetří přírodní zdroje a energii a zároveň snižuje emise skleníkových plynů.

Environmentální program společnosti Ingenico stanovuje velké ambice pro výrobu a recyklaci platebních terminálů v řadě závazků v oblasti ekodesignu, které zahrnují sběr a recyklaci elektronického odpadu. Program je součástí našeho závazku k oběhovému hospodářství, které pomáhá snižovat znečištění a šetřit přírodní zdroje. Jeho součástí je i závazek dodávat do roku 2025 celý náš sortiment ve 100% recyklovaných obalech.

Efektivita recyklační strategie společnosti Ingenico nás staví do popředí ekologických inovací v platbách

Ingenico má dobře zavedená řešení pro zodpovědnou recyklaci elektronického odpadu z platebních terminálů a tato strategie již přináší povzbudivé výsledky.

Pečlivě sledujeme množství sesbíraných a recyklovaných platebních terminálů, které v roce 2020 dosáhlo celkem 682,3 tun, což je o 62% více než v předchozím roce. Při srovnání výsledků roku 2021 s rokem 2015 jsou čísla ještě působivější, protože recyklace terminálů vzrostla o 155% a rozsah recyklačních programů nyní pokrývá 91% všech terminálů prodaných během posledních 3 let.

Eco-1-CZ_0.png
Text

Výsledky našeho pokroku nejsou sdělovány pouze našim zákazníkům, ale také zaměstnancům společnosti Ingenico, aby byli také zapojeni. Například v opravárenském středisku se sídlem ve Velké Británii je zavedeno týdenní podávání zpráv o odpadu, které zvyšuje povědomí a podporuje třídění a recyklaci. Aby se zvýšila míra opětovného použití, byla v roce 2019 instalována jednotka pro testování kapacity, která od té doby dala druhý život více než 100.000 bateriím, čímž se zabránilo produkci více než 5 tun odpadu.

Dodržování předpisů

Elektronický odpad často podléhá místním nebo regionálním regulačním omezením. Například v Evropské unii podléhá směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která vyžaduje, aby výrobci elektrických a elektronických zařízení organizovali a financovali sběr, zpracování a likvidaci jejich výrobků s ukončenou životností.

Ingenico poskytuje pokyny pro své zákazníky a partnery, podporované procesem sběru a recyklace jejich platebních terminálů na konci životnosti, který také splňuje regulační požadavky na informování uživatelů, recyklačních společností a místních úřadů. Recyklační řešení jsou v současné době zavedena v členských státech EU a také v Austrálii, Brazílii, Kanadě, Číně, Kolumbii, Indii, Malajsii, Mexiku, na Filipínách, v Rusku, Singapuru, Thajsku, Turecku, na Ukrajině, ve velké Británii a ve Spojených státech.

Upřednostňování životního prostředí není jen povinností společnosti, ale také odpovědností každého zaměstnance Ingenico

Recyklace tvoří klíčovou součást ekologického programu společnosti Ingenico. Naše strategie zahrnuje veškerou naši činnost. Od našich výrobních operací po odpovědnost jednotlivých zaměstnanců. Prostřednictvím udržitelného nákupu poskytujeme našim zákazníkům podporu, kterou potřebují k renovaci a opětovnému použití našich produktů.

Uvědomujeme si naši angažovanost a roli v oblasti digitálních technologií. Bereme v úvahu dopad našich globálních operací na životní prostředí. Pracujeme na snížení naší celkové ekologické stopy a aktivně přispíváme k boji proti změně klimatu a k ochraně přírodních zdrojů.

Společně s ekodesignem našich terminálů ukazují naše recyklační iniciativy, že Ingenico to myslí s ochranou životního prostředí vážně. Společenská odpovědnost firem je důležitou povinností, kterou budeme jako lídr v oblasti plateb i nadále upřednostňovat.

Víme také, že vždy můžeme být lepší, a také budeme. Čeká nás mnohem větší pokr.

Author
xavier-laisney

Xavier Laisney

Sustainability Manager

With over 13 years of experience in the payment industry, Xavier brings expertise to develop Ingenico’s CSR approach, including eco-design methodology, ISO 14001 certification, greenhouse gas emissions assessment or extra-financial reporting. He is focused on helping the business to make payments more sustainable, inclusive and transparent.

Taky v Payment services

20 Sep 22
Zůstane model „Terminál jako služba“ relevantní v digitálním světě?
02 Aug 22
Uvolněte cestu programu Loyalty 2.0
prev next